Fundusz Rady Rodziców 2019/2020

Fundusz Rady Rodziców

- ustalenia na rok szkolny 2019/2020

Z dniem 18.09.2019 r. decyzją Rady Rodziców zostaje zamknięte „stare” konto bankowe. Ustalenia Rady Rodziców, co do sposobu zbiórki funduszy zostały ustalone na zebraniu Rady w dniu 18 września 2019 r. 

 

Police, dn. 18 września 2019 r.

Rada Rodziców

Przedszkole nr 11

ul. Przyjaźni 1

72-010 Police 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2019/2020

RADY RODZICÓW PP 11 W POLICACH 

          W dniu 18 września 2019 roku na zebraniu Rady Rodziców ustalono składkę roczną na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100 gr) od dziecka.

W skład składki wejdą płatności związane z ustalonymi imprezami ogólnoprzedszkolnymi dla wszystkich dzieci, w tym:

ü  organizacja i zakup prezentów z okazji Mikołajek w kwocie 35 zł

ü  organizacja balu karnawałowego w kwocie 15 zł

ü  organizacja i zakup prezentów z okazji Zajączka w kwocie 15 zł

ü  organizacja Dnia Dziecka w kwocie 35 zł

ü  przedstawienia teatralne organizowane na terenie przedszkola z podziałem na dzieci starsze i młodsze – 20 zł

ü  ewentualne zaoszczędzone środki będą wydatkowane zgodnie z ustaleniami większości członków Rady Rodziców lub prezydium Rady

 

Ponadto Rada Rodziców ustaliła większością głosów (tj. nie mniej niż 17), że:

 

ü  składka obowiązuje każde dziecko w tej samej wysokości  - również rodzeństwo

ü  składkę roczną w poszczególnych grupach zbierają w ustalonych wewnętrznie formach skarbnicy grupowi, po czym przekazują skarbnikowi głównemu Rady Rodziców /konto dotychczasowe Rady Rodziców zostaje wygaszone/

ü  pozostałe atrakcje, przedsięwzięcia, imprezy, itp. każda z grup planuje, organizuje, finansuje we własnym zakresie, wg możliwości większości rodziców /ilość przedsięwzięć w ramach poszczególnych grup jest zależna od możliwości finansowych rodziców z danej grupy, wieku dzieci oraz ustalonych wspólnie z nauczycielami potrzeb/

ü  w/w przedsięwzięcia grupowe organizowane są we współpracy z nauczycielami oraz zespołem kierowniczym placówki, który służy radą i pomocą w tym zakresie

ü  podejmowane inicjatywy mogą wypływać od rodziców oraz rady pedagogicznej

ü  za ostateczny przebieg przedsięwzięcia na terenie placówki odpowiada rada pedagogiczna wraz z zespołem kierowniczym; rodzice stanowią ważny trzon wsparcia dla ich organizacji

ü  przed każdym przedsięwzięciem np. wyjazdem do „Pleciugi” skarbnicy grupowi zbierają ustaloną kwotę np. za bilety wstępu i przejazd autokarem, po czym przekazują ją nauczycielowi, który po zakończeniu wyjazdu rozlicza się przekazując rachunki lub faktury do późniejszego okazania pozostałym rodzicom

ü  prezenty i niespodzianki dla dzieci z okazji imprez ogólnoprzedszkolnych są wybierane większością głosów członków Rady Rodziców oraz przez nich zamawiane i finansowane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym

ü  w organizacji przejazdów autokarowych służą pomocą: zespół kierowniczy placówki oraz chętni rodzice

ü  każdą wycieczkę autokarową ze względów formalnych zatwierdza dyrektor przedszkola lub jego zastępca, w związku z czym musi być odpowiednio wcześnie o niej poinformowany /min. 2 tygodnie/

ü  rozliczenia wydatkowanych pieniędzy grupowych skarbnicy grupowi prezentują dwa razy w roku na zebraniach podsumowujących I i II semestr

ü  rozliczenia wydatkowanej składki rocznej z pieniędzy ogólnoprzedszkolnych /120 zł/ dokonuje skarbnik Rady Rodziców prezentując je dwa razy w roku na zebraniach Rady Rodziców podsumowujących I i II semestr

ü  członkowie Rady Rodziców porozumiewają się w ważnych sprawach drogą elektroniczną lub telefoniczną. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje zarząd Rady Rodziców tj. przewodniczący i skarbnik.

ü  Rodzice mogą dokonywać również dobrowolnych wpłat, większych niż ustalone, wg własnych możliwości finansowych na rzecz swojej grupy lub całego przedszkola.

 

Z poważaniem

                                                                       Skarbnik Rady Rodziców

                                                                       Joanna Paruzel

Portale Edukacyjne